Farm รู้ EP.4 | ผ้าไทย…ใครว่าเชย – ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

Farm รู้ EP.4 | ผ้าไทย…ใครว่าเชย – ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/nqDWQSDo8SY ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้ผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 ในรายการ Farm รู้ EP.4 เรื่อง “ผ้าไทย…ใครว่าเชย” โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช จากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย สร้างหัวใจแห่งการแบ่งปัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
Read More
Farm รู้ EP.3 | หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – อ.พัดยศ เพชรวงษ์

Farm รู้ EP.3 | หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – อ.พัดยศ เพชรวงษ์

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/6EJDvKTWAcE ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้ผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี2564 ในรายการ Farm รู้ EP.3 เรื่อง “หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” โดย อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ จากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย สร้างหัวใจแห่งการแบ่งปัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย...
Read More
Farm รู้ EP.2 | การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ – ผศ.อารยา บูรณะกูล

Farm รู้ EP.2 | การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ – ผศ.อารยา บูรณะกูล

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/U_SpONbOeuQ รายการ Farm รู้ : รางวัลบุคคลดีเด่น มทร.พระนคร ประจำปี 2564 EP.2 เรื่อง “การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ” โดย ผศ.อารยา บูรณะกูล จากคณะบริหารธุกิจ ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการฯ ดีเด่น สายวิชาการ...
Read More
การสร้างช่อง Youtube

การสร้างช่อง Youtube

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/9ogHvAUOsT4 การสร้างช่อง Youtube - โดย นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
Read More
Farm รู้ EP.1 | บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ – ดร.นเรศ กันธะวงศ์

Farm รู้ EP.1 | บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ – ดร.นเรศ กันธะวงศ์

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/KkgmWE4VwC0 ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่คลิปความรู้ รายการ Farm รู้ EP.1 เรื่อง “บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.นเรศ กันธะวงศ์ จากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2564 การแบ่งปันองค์ความรู้ในตนเอง เป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย...
Read More
การโอนย้ายข้อมูลจาก Google ไป One Drive

การโอนย้ายข้อมูลจาก Google ไป One Drive

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/wjRw6Zp02Ek การโอนย้ายข้อมูลจาก Google ไป One drive คลิปโดย นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ งานวิชาการและสารสนเทศ ศูนย์การจัดการความรู้
Read More
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/gU1UEQc8pr0 ศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยแพร่คลิปความรู้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดิจิทัลกับคลินิกความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร เรื่อง "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร พวงนาค  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล ในโครงการคลินิกความรู้ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
Read More
การทำกระทงจากผักตบชวา  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติสู่ธรรมชาติ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

การทำกระทงจากผักตบชวา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติสู่ธรรมชาติ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ความรู้ทั่วไป/บทความ
องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดย : กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : การทำกระทงจากผักตบชวา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติสู่ธรรมชาติ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย https://youtu.be/2cw_0BcSpnw https://youtu.be/mIworsuTHZM   “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง........” เทศกาลลอยกระทงปีนี้ น้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับนำ้หลากมากทำให้มีผักตบชวาลอยมากับน้ำเป็นจำนวนมาก ลอยกระทงปีนี้จึงได้ไอเดียนำผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำ มาทำกระทงกันค่ะ...
Read More
การทำกิจกรรมออนไลน์และมอบประกาศนียบัตร ที่มีวัน-เดือน-ปี แบบไทยและเป็นเลขไทย
วิธีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet
การจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วย Google Forms
ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT

ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/nZm8DpPOazE ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอ  อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม
Read More
Knowledge Management Manual

Knowledge Management Manual

หนังสือดิจิทัล eBook
คู่มือการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของเรื่อง ศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
Cross – Functional Team

Cross – Functional Team

หนังสือดิจิทัล eBook
ความร่วมมือในการทำงาน นำมาซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลกรหลายหน่วยงานในองค์กร เจ้าของเรื่อง ศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
Share to change แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง

Share to change แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง

หนังสือดิจิทัล eBook
ได้รับแรงบันดาลใจจากนโยบายการลดปริมาณการใช้กล่องโฟมและพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของเรื่อง ศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
วัฒนธรรมในงานมงคล

วัฒนธรรมในงานมงคล

หนังสือดิจิทัล eBook
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แบ่งปันเพื่อสืบสาน เจ้าของเรื่อง กองศิลปวัฒนธรรม และศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

หนังสือดิจิทัล eBook
รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
ความสุขที่แสนซื่อ

ความสุขที่แสนซื่อ

หนังสือดิจิทัล eBook
งานศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมสิงทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของเรื่อง : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
บทความแนวปฏิบัติที่ดี KM RMUT+2 ครั้งที่ 10

บทความแนวปฏิบัติที่ดี KM RMUT+2 ครั้งที่ 10

หนังสือดิจิทัล eBook
บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 ครั้งที่ 10 "การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าของเรื่อง : สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หนังสือดิจิทัล eBook
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning Toolkits) เจ้าของเรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
Hello world! 8

Hello world! 8

คู่มือการปฏิบัติงาน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 6

Hello world! 6

ตำรา/สื่อการสอน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 5

Hello world! 5

ตำรา/สื่อการสอน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 4

Hello world! 4

ผลงานวิจัย/คลังความรู้ชุมชน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 3

Hello world! 3

ผลงานวิจัย/คลังความรู้ชุมชน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More