คลังความรู้/ทะเบียนความรู้

ลำดับที่
(ที่/ปี งปม.)
เรื่องรูปแบบสถานที่
จัดเก็บ
หมายเหตุ
169.
(2/62)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12
“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2562
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
168.
(1/62)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “ชุมชนคน KM” เรื่องการเขียนหนังสือราชการ
โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ
ณ ห้องประชุมศูนย์การจัดการความรู้ ห้องประชุมชั้น 5 ครึ่ง อาคาร 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
167.
(11/60)
แผ่นพับการแสวงหาความรู้ KM ผ่านสื่อออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้และเครื่องมือ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดทำโดย งานวิชาการและสารสนเทศ
ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
166.
(10/60)
เครื่องมือในการจัดการความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
การ์ตูนเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการความรู้
หรือ KM tools โดยนายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ
นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
165.
(9/60)
โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือ
ข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความพอเพียง ผู้นำเสนอ
นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ นายคมชาญ โชติวรอนันต์ และนางสาวชญานี
แหยมเจริญ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สำหรับนักศึกษา
โครงการ KM มทร.+2 ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Knowledge Management to Learning Organization : KM
to LO) 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา
จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
164.
(8/60)
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Electrical controls on the application functionality of the operating
system Android.) ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ เอี่ยมอู๋ นายบัญญัติ เคล้าคลึง
นางสาวมัทนา เพ็ชร์เศษ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน ที่ปรึกษา
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สำหรับนักศึกษา
โครงการ KM มทร.+2 ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
163.
(7/60)
รถสำรวจวัตถุต้องสงสัยควบคุมผ่านระบบ Wi-Fi (Car survey suspicious
objects control via WI-FI) ผู้นำเสนอ นายชุมพร ล้วนเส้ง นายเทวิน
บัวสี นายอภิชาติ จำนงค์สังข์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน ที่ปรึกษา
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สำหรับนักศึกษา
โครงการ KM มทร.+2 ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
162.
(6/60)
เรื่องเล่าจากงานวิจัยชุมชน รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มภาคกลางตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร จากคณะศิลปศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ KM มทร.+2
ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge
Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
161.
(5/60)
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผู้นำเสนอ อาจารย์นฤศร
มังกรศิลา จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ KM มทร.+2
ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge
Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
160.
(4/60)
MCT สื่อมวลชนนักปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้นำเสนอ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ อาจารย์เณริศา
ชัยศุภมงคลลาภ และอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ และอาจารย์ธีรวัจน์
อุดมสินเจริญกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
แนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ KM มทร.+2
ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge
Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
159.
(3/60)
การศึกษาการออกแบบและสร้างต้นแบบชิ้นงานยางปิดฝาวาล์วในรถ
ใช้ก๊าสธรรมชาติ (A Study of Design and Create a Prototype
of rubber valve for NGV car) ผู้นำเสนอ อาจารย์ธวัชชัย
ชาติตำนาญ และอาจารย์จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ KM มทร.+2
ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge
Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
158.
(2/60)
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ผู้นำเสนอ อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
แนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ KM มทร.+2
ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge
Management to Learning Organization : KM to LO)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
157.
(1/60)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มชุมชนคน KM
เรื่องการจำแนกประเภทรายจ่ายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง มทร.พระนคร
โดย น.ส.เปมิกา จรรยาดี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
156.
(15/59)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “ชุมชนคน KM” เรื่อง เรื่องระบบการบริหารข้ามสายงาน
(Cross-Functional) โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ
ณ ห้องประชุมศูนย์การจัดการความรู้ ห้องประชุมชั้น 5 ครึ่ง อาคาร 1
มทร.พระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
155.
(14/59)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”
โดย อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างไรให้ถูกใจสถานประกอบการ”
อาจารย์กลุธิดา สายพรหมและอาจารย์เณริสา ชัยศุภมงคลลาภ
จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “บัณฑิตนักปฏิบัติพลังขับเคลื่อน
MCT สู่ Digital University”
อาจารย์ปรัชญา แพงมงคล จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
“การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร”
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
154.
(13/59)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “การจัดทำ วิเคราะห์ และเบิกจ่ายงบประมาณ”
โดย นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มทร.พระนคร
และนายสุพล เชิดชูพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
153.
(12/59)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร
สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
152.
(11/59)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มชุมชนคน KM เรื่องการดูแลเว็บไซต์
หน่วยงาน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
และดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน โดยนายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
151.
(10/59)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” ปีงบประมาณ 2559
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
150.
(9/59)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคน KM เรื่อง การจับประเด็นให้เป็นข่าว
โดย นางสาวเปมิกา จรรยาดี วันที่ 31 มีนาคม 2559
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
149.
(8/59)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคน KM เรื่อง พิธีกรมืออาชีพ
โดย นางสาวเปมิกา จรรยาดี วันที่ 19 มกราคม 2559
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
148.
(7/59)
ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอ อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม
(ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง)
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
147.
(6/59)
การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้นำเสนอ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี และอาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
146.
(5/59)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารสถานที่
ผู้นำเสนอ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
และนายสมโภช กุลธารารมณ์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
145.
(4/59)
ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้นำเสนอ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
(ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง)
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
144.
(3/59)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้นำเสนอ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
143.
(2/59)
รูปแบบการพัฒนาน้ำข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการ
การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษา
ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ผู้นำเสนอ ผศ. ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
(ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญเงิน)
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
142.
(1/59)
โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนดาวเรือง จังหวัดสระบุรี
ผู้นำเสนอ น.ส.ทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์ นายคมชาญ โชติวรอนันต์
และนายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ (ได้รับรางวัล บทความดีเด่น)
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
141.
(24/58)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “ชุมชนคน KM” เรื่อง”เทคนิคการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
และการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง/Learning Reflection”
โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ
ณ ห้องประชุมศูนย์การจัดการความรู้ ห้องประชุมชั้น 5 ครึ่ง อาคาร 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
140.
(23/58)
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “บูรณาการความรู้ควบคู่พันธกิจ สร้างเสริมบัณฑิตสู่นักปฏิบัติ”
โดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
139.
(22/58)
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารงานราชการและการมอบอำนาจ
โดย นายอานันต์ โรจนตันติกุล
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
138.
(21/58)
การถ่ายทอดความรู้เรื่องภาพลักษณ์ ในโครงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
137.
(20/58)
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง RMUTP KM Calendar
โดย นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ วันที่ 15 มิถุนายน 2558
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
136.
(19/58)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคน KM เรื่อง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โดย นางสาวเปมิกา จรรยาดี วันที่ 23 มีนาคม 2558
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
135.
(18/58)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคน KM เรื่อง ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ วันที่ 23 มีนาคม 2558
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
134.
(17/58)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ 2558
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
133.
(16/58)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบั­ติที่ดีของนักศึกษาชาวต่างชาติ
เรื่อง Cross Culture โดย Mr.Ugyen Dorji และ Mr.Tashi Dorji
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจากคณ­ะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากประเทศภูฏาน
สื่อวีดิทัศน์ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
132.
(15/58)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี­ของชุมชนจากผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
หมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผู้นำเสนอ นายสุเทพ พิมพ์ศิริ,
นายประยุทธ์ อยู่สุข, นางวรรณา อินทร์มี, นางนาฏตยา คงวัฒนา
สื่อวีดิทัศน์ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
131.
(14/58)
การถ่ายทอดความรู้จากการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ รุ่นที่ ๓ ณ สถาบันคานาฮาน
ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ ๗-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
130.
(13/58)
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของ สกอ.
วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4
อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
129.
(12/58)
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนสู่การเรียนรู้ร่วมกับสังคมเพื่อความยั่งยืน
กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้นำเสนอ
น.ส.ทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์, น.ส.นพรัตน์ คำแพ่ง, นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์
(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา)
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
128.
(11/58)
การบูรณาการนวัตกรรมของนักศึกษา “การ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ : พุทธธรรม
สู่การเป็นพุทธบุตร” สู่ศูนย์ฝึกอบรมวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้นำเสนอ น.ส.ณัฐวรรณ จันทร์พ่วง,
น.ส.วชิรา แซ่ลิ้ม, นายอัครพงษ์ ฉัตรเบ็ญญรงค์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
127.
(10/58)
โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู่ชุมชน ไทย-เมียนมาร์ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”
ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
126.
(9/58)
การบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่ชุมชน นักศึกษาและบุคลากร สู่ประชาคมอาเซียน
ผู้นำเสนอ น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว และนายสมโภช กุลธารารมณ์
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
125.
(8/58)
การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล
ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
124.
(7/58)
อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวประสบการณ์ทั่วโลก
ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
ครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา)
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
123.
(6/58)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงาน Energy Saving
โดยเชิญวิทยากร คือ Professor Dr. Alfred Reinhold Leidig President,
BTACC Germany และ ดร. ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557
เวลา 9.00-12.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
122.
(5/58)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ใน มทร.พระนคร
โดย นายธนาวุฒิ นิลมณี ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
121.
(4/58)
กิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ความสำเร็จของ GOLD THAILAND RESEARCH EXPO AWARD
โดย ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
120.
(3/58)
กิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ
โดย ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
119.
(2/58)
กิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง บัญชีภาครัฐดีเด่น
โดย นางศิริมา อาจนนลา หัวหน้างานบัญชี กองคลัง
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
118.
(1/58)
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของ สกอ. และ สมศ.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
117.
(27/57)
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ ของ สกอ. และ สมศ.
วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
116.
(26/57)
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิจัยและการสอนให้กับผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลกรของ มทร.พระนคร โดย Professor Dr. Michael Herzfeld
และอาจารย์นน อัครประเสริฐกุล แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
115.
(25/57)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
โดย น.ส.เปมิกา จรรยาดี วันที่ 1 สิงหาคม 2557
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
114.
(24/57)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ของศูนย์การจัดการความรู้
โดย น.ส.เปมิกา จรรยาดี นายฉัตรชัย ศรีสม และนายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
113.
(23/57)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่ม ชุมชนคน KM
เรื่อง ความรู้จากการอบรม Web Design Advaned
โดย นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ วันที่ 3 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ครึ่ง สำนักงานศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
112.
(22/57)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่ม ชุมชนคน KM
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดย น.ส.เปมิกา จรรยาดี วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ครึ่ง สำนักงานศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
111.
(21/57)
การสร้างผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติและนานาชาติ
โดย ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
วันที่ 28 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
110.
(20/57)
การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
โดย ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
109.
(19/57)
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technology Based Education)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 1 , 2
และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 , 2 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
108.
(18/57)
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในโครงการ
Young Professional Retailer
ผศ.จารุณี กมลขันติธร จากคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 28 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
107.
(17/57)
การสร้างความเชียวชาญให้นักศึกษา (Professional Oriented)
โดย ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 28 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
106.
(16/57)
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา
เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
วันที่ 25 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
105.
(15/57)
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
วันที่ 25 เมษายน 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
104.
(14/57)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่ม ชุมชนคน KM เรื่องงานเป็นข่าว
โดย น.ส.เปมิกา จรรยาดี วันที่ 19 ธันวาคม 2556
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
103.
(13/57)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สิทธิ หน้าที่ ในสังคมอุดมปัญญา
โดย พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ ในโครงการส่งเสริมธรรมมาภิบาลในองค์กร
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เอกสาร
สื่อวีดีทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
102.
(12/57)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ธรรมอย่างไรให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร
โดย พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
101.
(11/57)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน"
ปีงบประมาณ 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
100.
(10/57)
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเดียวกับการเรียนสอน
ระหว่างคณาจารย์จาก Tourism Depart , State Polytechnic of Bali
ประเทศอินโดนีเซีย กับคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
99.
(9/57)
การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์การจัดการความรู้ “โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประชุม”
โดยนายฉัตรชัย ศรีสม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชั้น 6 มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
เอกสาร
CD
สื่อวีดิทัศน์
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
98.
(8/57)
โครงการดาวล้อมเดือน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร วันที่ 1 มีนาคม 2557
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
97.
(7/57)
Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
96.
(6/57)
โครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน โรงเรียนวัดกาหลง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
95.
(5/57)
การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับ
ผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อการจำหน่ายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
94.
(4/57)
การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสากลเอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
93.
(3/57)
การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริงเอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
92.
(2/57)
การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
91.
(1/57)
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
โดยโค้ชไพศาล เทพสุวรรณ์ วันที่ 9 พ.ย. 56 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
90.
(18/56)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง Routine to Researh (R2R)
โดย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ และ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
89.
(17/56)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง งานวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
โดย สมจิตต์ มหัธนันท์ วันที่ 29 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
88.
(16/56)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน
วันที่ 25 มิ.ย. 56 โดย น.ส.เปมิกา จรรยาดี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
87.
(15/56)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง Change Management
โดย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมแคนทรี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
86.
(14/56)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ ประจำปี 2556
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
85.
(13/56)
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กลุ่ม ชุมชนคนKM
เรื่อง การนำความรู้จากการอบรม WordPress มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ KM
ณ ห้องประชุม ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร
วันที่ 29 เมษายน 2556
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์KM
84.
(12/56)
การถ่ายทอดความรู้จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการแบบ Co Funding
จาก Temasek Foundation กับ มทร.พระนคร 1 พฤษภาคม 2556
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์KM
83.
(11/56)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง กิเลส Management
(การบริหารจัดการกิเลส)
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม
12 มีนาคม 2556
พระราชญาณกวี
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
82.
(10/56)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง โตไปไม่โกง ในโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านจริยธรรม
12 มีนาคม 2556
ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
81.
(9/56)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม
12 มีนาคม 2556
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
80.
(8/56)
เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำงาน LEAN EDUCATION
28 กุมภาพันธ์ 2556
อ.ไพศาล เทพสุวรรณ์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
79.
(7/56)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา
“ เพชรราชมงคลพระนคร”
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
นางประดิษฐา นาครักษา
นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
78.
(6/56)
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (บรูไน)
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
77.
(5/56)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผศ. ดร.มาเรียม นะมิ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
76.
(4/56)
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผศ. ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
75.
(3/56)
บูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน
ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
นายธานี สุคนธะชาติ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
74.
(2/56)
วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวชุติมา สุดจรรยา
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
73.
(1/56)
โครงการ English Camp กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลสุข
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
72.
(16/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง NIDA Knowledge Forum 55
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
71.
(15/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร
วันที่ 8 มิถุนายน 2555
เอกสาร

ศูนย์ KM
70.
(14/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “8k’s + 5k’s : ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”
วันที่ 9 มีนาคม 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
69.
(13/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การประกันคุณภาพ (QA)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
68.
(12/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
67.
(11/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การบริหารจัดการ IT
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
66.
(10/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 2 กันยายน 2554
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
65.
(9/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วันที่ 2 กันยายน 2554
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
64.
(8/55)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่ 2 กันยายน 2554
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรุ็ เว็บไซต์ KM
63.
(7/55)
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รศ. ดวงสุดา เตโชติรส
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
62.
(6/55)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
61.
(5/55)
Royal Thimphu College Inspiring Education In Bhutan
ผศ.ดวงแข สุขโข
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
60.
(4/55)
การถ่ายทอดความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการแบบ Co - funding จาก Temasek Foundation
โดย ผศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์
วันที่ 26 เม.ย.-3 พ.ค. 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
59.
(3/55)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 CoP
ในโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
“ราชมงคล....บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ”
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
58.
(2/55)
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
57.
(1/55)
การถ่ายทอดความรู้ จากกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของชุมชนนักปฏิบัติ เครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554
- ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
- ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา
- การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
56.
(18/54)
การประกันคุณภาพการศึกษาและบทบาทของนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพ
ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
55.
(17/54)
การถ่ายทอดความรู้
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร และการเลื่อนเงินเดือนตามระบบใหม่
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
54.
(16/54)
การถ่ายทอดความรู้ จากการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้
ของฟาร์มโชคชัย
ผศ.ดวงแข สุขโข
นายสุนทร เหรียญจื้อ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
53.
(15/54)
บันทึกการเล่าเรื่อง
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
52.
(14/54)
บันทึกการเล่าเรื่อง
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
51.
(13/54)
การตระหนักรู้สู่การเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ผศ.ดวงแข สุขโข
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
50.
(12/54)
เอกสารการประชุมนานาชาติ 2011 Global Finance Conference
“the Global Imbalances Sustainability and Tides of Change”
มทร.พระนคร 3 - 5 เมย. 54
เอกสารศูนย์ KM-
49.
(11/54)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน
จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล
สถาบันที่มีระบบการประกันคุณภาพได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ประเภทดีเด่นให้กับคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 มีค. 54
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
48.
(10/54)
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ของกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร
นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
47.
(9/54)
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะที่มีการปฏิบัติที่ดี
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 9 องค์ประกอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2552 ตามเกณฑ์ สกอ.
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
46.
(8/54)
การพัฒนาสถาบันสู่สากล และการจัดระดับเทียบเคียง
(Benchmarking)
ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
45.
(7/54)
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิชา ภาษาไทยประยุกต์
ให้กับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 24 กพ. 54
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
44.
(6/54)
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กานจัดทำโครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile : OP) ของคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 มีค. 54
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
43.
(5/54)
รายงานการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
“ราชมงคล....คลังความรู้ด้านบริการสังคม” 10 - 13 กพ. 54
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
42.
(4/54)
การดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
41.
(3/54)
การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผศ.ดวงแข สุขโข
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
40.
(2/54)
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการเชื่อมโยงการออกแบบระบบควบคุมด้วย
สวิทช์แม่เหล็กร่วมกับการออกแบบระบบควบคุมด้วย พี แอล ซี
นายสุนทร วิริยะ
เอกสารศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
39.
(1/54)
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
38.
(6/53)
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
ผศ.ดวงแข สุขโข
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
37.
(5/53)
การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
36.
(4/53)
The 2nd RMUTP Conference
: Green Technology and Productivity
เอกสารศูนย์ KM
กองวิเทศสัมพันธ์
-
35.
(3/53)

บทบาทผู้บริหารกับการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศเอกสาร
CD
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
34.
(2/53)
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล ชุมชนนักปฏิบัติ
(RMUT CoP)
เอกสาร
DVD
ศูนย์ KM มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
33.
(1/53)
คู่มือการใช้งาน KM BLOG
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
เอกสารศูนย์ KM
และ สวท.
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
32.
(13/52)
บันทึกเรื่องเล่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ มทร.พระนคร 4 กย. 52
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
31.
(12/52)
ความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา
ผศ. ฉัตรชัย เธียรหิรัญ
เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
30.
(11/52)
QA มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกสาร
CD
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
-
29.
(10/52)
PMQA มหาวิทยาลัยขอนแก่น/วิทยาเขตหนองคาย มข.เอกสาร
CD
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
-
28.
(9/52)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กัลยาณ์ ภูวนันท์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
27.
(8/52)

โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base ) และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง มทร. 7 แห่ง
วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
CDศูนย์ KM-
26.
(7/52)
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เรื่อง โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base ) และการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง
ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร
เอกสารศูนย์ KM-
25.
(6/52)
การจัดการและการประเมินสมรรถนะ
พลวัฒน์ จินตนาภรณ์
เอกสาร
CD
ศูนย์ KM
และ กบ.
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
24.
(5/52)
Green - Trends in Foods , Crafts , Fashion & Textilesเอกสารศูนย์ KM
กองวิเทศสัมพันธ์
-
23.
(4/52)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ณ โรงเรียนเทคโนโลยี ไอ อาร์ พี ซี ของผู้เข้าอบรมตาม
โครงการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่าง
มทร. 7 แห่ง วันที่ 25 เมษายน 2552
ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช จ.ระยอง
เอกสารศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
22.
(3/52)
บันทึกการเล่าเรื่อง QA ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี
เอกสารศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
21.
(2/52)
บันทึกการเล่าเรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 เมษายน 2552
เอกสารศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
20.
(1/52)
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
รุ่นที่ 1 1-6 มี.ค. 52
รุ่นที่ 2 8-13 มี.ค. 52
หนังสือ
CD
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
-
19.
(19/51)
ต้นกล้า SML 108 โครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หนังสือศูนย์ KM-
18.
(18/51)
ผลงานประจำปี 2550 – 2551 งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนครหนังสือศูนย์ KM-
17.
(17/51)
การประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ. แก้วตา ขาวเหลือง
เอกสาร
CD
Power point
ศูนย์ KM
สำนักประกันคุณภาพ
มีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
16.
(16/51)
Knowledge Management : การจัดการความรู้
ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
เอกสาร
CD
Power point
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
15.
(15/51)
การเขียนกราฟและการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารศูนย์ KM-
14.
(14/51)
การแจกแจงของตัวสถิติ นายสยาม ลางคุลเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารศูนย์ KM-
13.
(13/51)
ร้อยกรอง ร้อยใจ ร้อยมาลัย ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือศูนย์ KM-
12.
(12/51)
โครงการศึกษาเปรียบเทียบด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศแถบอินโดจีนเอกสารศูนย์ KM-
11.
(11/51)
โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เอกสารศูนย์ KM-
10.
(10/51)
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานสารบรรณคณะเอกสารศูนย์ KM-
9.
(9/51)
การจัดทำผลงานทางวิชาการเอกสารศูนย์ KM-
8.
(8/51)
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเอกสารศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
7.
(7/51)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์เอกสารศูนย์ KM-
6.
(6/51)
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารศูนย์ KM-
5.
(5/51)
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน (รายบุคคล)เอกสารศูนย์ KM-
4.
(4/51)
การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติการจัดการความรู้แบบบูรณาการเอกสารศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM
3.
(3/51)
MIND MAPเอกสาร
CD
ศูนย์ KM-
2.
(2/51)
เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศเอกสารศูนย์ KM-
1.
(1/51)
เทคนิคการสอนแบบ PBL (Problem-Based Learning)เอกสาร
CD
ศูนย์ KMมีในคลังความรู้ เว็บไซต์ KM

3,766 total views, 1 views today